Strona Główna Ogłoszenia Fundacja "Zdążyć z pomocą"

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Fundacja "Zdążyć z pomocą" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura, Martyna Kutera   
wtorek, 23 lipca 2019 15:36

LogoM-Fundusz-Sprawiedliwoscii
   Fundacja Wspierania Praworządności „Zdążyć z Pomocą" z siedzibą w Krakowie realizuje Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019-2021.

   Fundacja jest organizacją, której powierzono działania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na województwie świętokrzyskim obejmującego sześć powiatów.

W mieście Kielce został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, czynny codziennie od poniedziałku do soboty oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odpowiednio:
• Miasto Kielce z Okręgowym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Kielcach przy ulicy Planty 6/2, dyżur pełniony codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach:

1. Poniedziałek -12:00 do 20:00
2. Wtorek, środa, czwartek i piątek - od 9:00 do 16:00
3. Sobota - od 9:00 do 13:00:

Zaś w powiatach województwa świętokrzyskiego zostały utworzone Lokalne Punkty Pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych, a także dla świadków oraz osób im najbliższych, które są dostępne dla beneficjentów programu
w wyznaczonych dniach i godzinach:
• Powiat Kielecki z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Mniowie przy ulicy Centralnej 11, dyżur odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 16:00.

• Powiat Konecki z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Końskich przy ulicy Starowarszawskiej 1, dyżur odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 18:00.

• Powiat Starachowicki z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Starachowicach przy ulicy Żeromskiego 1, dyżur odbywa się w każdy wtorek  w godzinach od 9:00 do 16:00.

• Powiat Skarżyski, z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Skarżysku Kamiennej, przy ulicy Legionów 122D, dyżur odbywa się w każdą środę w godzinach od 9:00 do 16:00.

• Powiat Włoszczowski z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Włoszczowie przy ulicy Żeromskiego 28, dyżur odbywa się w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 16:00.

• Powiat Jędrzejowski z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Jędrzejowie, przy ulicy Armii Krajowej 9, dyżur odbywa się w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 16:00:

 Osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa mogą zostać objęte programem i nieodpłatnie uzyskać pomoc oraz wsparcie materialne i niematerialne. Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny pod numerem 531-618-359 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę i święta.

W ramach projektu Fundacja będzie zupełnie nieodpłatnie świadczyć pomoc:
a) dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio przez:
- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiążywania konfliktów,
- organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną,
- organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu oraz organizacje i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu,

b) dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliżśzych poprzez:
- organizowanie i finansowanie popmocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżelinie nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);

- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia; - finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię
elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
- usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
- finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
- finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
-zakup urządzeń i wyposażenia;
-zakup wartości niematerialnych i prawnych.

   Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy o jak najszersze informowanie o realizowanym przez nas projekcie wszystkie osoby i podmioty zainteresowane. W razie potrzeby prosimy o kierowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem do Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem według właściwości zamieszkania beneficjentów.

Damian Krzysiek
Koordynator projektu ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 23 lipca 2019 16:25
 

Czy wiesz, że...

kk3widziałaś(łeś) kiedyś budowlę z "płaczącego" piaskowca? Z takiego materiału zbudowany jest kościół w Krynkach.

elektronik sigara