Strona Główna Ogłoszenia Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 28 maja 2018 12:58

    Wójt Gminy Brody na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Tabela-wykaz-28-05-2018


Przeznaczenie i opis nieruchomości


    W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r, działki nr: 269/1, 269/2 położone są na terenie oznaczonym symbolem 3. UP przeznaczonym dla zabudowy usług publicznych i znajdują się w strefie bezpieczeństwa napowietrznej linii energetycznej SN-15 KV.

Działka nr 269/1 stanowi wąski pas gruntu o szerokości około 5 m (niezagospodarowana skarpa) w kształcie zbliżonym do prostokąta. Przylega do sąsiedniej działki zabudowanej oznaczonej nr 277.
Działka nr 269/2 stanowi wąski pas gruntu o szerokości do 6 m, w kształcie zbliżonym do trójkąta (skarpa). Przylega do działki sąsiedniej zabudowanej oznaczonej nr 278.

    Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 10.07.2018 r.
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 10.07.2018 r.

    W przypadku nie złożenia wniosku i oświadczenia w podanym terminie nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, od dnia 28.05.2018 r. do dnia 19.06.2018 r., a ponadto informację o wywieszeniu i zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
     Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Brody, pokój nr 103 ( sekretariat).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, lub tel. 041 271-12-31 wew. 220.

Wójt Gminy  Body

Marzena Bernat

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 maja 2018 13:19
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?

elektronik sigara