Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Drukuj
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 23 października 2017 12:36

   Wójt Gminy Brody  działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą, zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Rudniku przy ul. Ostrowieckiej, obręb 0013, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/1 o powierzchni 0,0891 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Nadrzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 864/2 o powierzchni 0,1145 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Wykazy w załacznikach do pobrania:

Rudnik - kliknij aby pobrać wykaz

Styków - kliknij aby pobrać wykaz

Poprawiony: poniedziałek, 23 października 2017 16:18