Azbest wymaga zgłoszenia Drukuj
Wpisany przez Ernest Kumek   
azbest-mWójt Gminy Brody informuje, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., mieszkańcy gminy Brody posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania.
Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy Brody corocznie w terminie do 31 stycznia,
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.  
Formularz do sporządzenia informacji można pobrać w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska  pok. nr 115 od Poniedziałku do Piątku. w godz. 7:15 do 15:15 oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy w Brody:
Pobierz druk zgłosznia produktów zawierających azbest.

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2012 14:33