Strona Główna

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Świętokrzyski Konkurs Sztuki Ludowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 09:45

Swiętokrzyski-Konkurs-Sztuki-Ludowej-logoM  Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach wraz ze Starostwem Powiatowym w Kielcach organizują Świętokrzyski Konkurs Sztuki Ludowej, który ma na celu m.in. poznanie twórczości autorów województwa świętokrzyskiego zajmujących się sztuką ludową.  Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się sztuką ludową w formie tradycyjnej, jak i inspirowanej kulturą tradycyjną województwa świętokrzyskiego.

   Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. Każdy twórca może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 prace o dowolnej tematyce. Prace zgłaszane do konkursu muszą prezentować j edną z technik sztuki ludowej -rzeźba i płaskorzeźba, ceramika, malarstwo, kowalstwo artystyczne.

    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, zaopatrzenie prac w metryczkę opatrzoną następującymi danymi: imię i nazwisko; adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy; tytuły prac, wymiary, rok powstania, technika, krótki opis pracy.  Prace powinny być przygotowane do ekspozycji: oprawione w listwy lub ramy, antyramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać na adres organizatora w terminie do 18.11.2019 roku, którym jest Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce. Prace dostarczone przesyłką pocztową powinny być zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia prac podczas transportu.

    Po zakończeniu wystawy nastąpi zwrot prac, które będzie można odebrać osobiście w WDK w Kielcach w terminie do 18. 11. 2019 r. Prace nieodebrane w ww. terminie nie zostaną odesłane uczestnikom Konkursu, a Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.  Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 29. 11. 2019 r. o godz. 17:00 w WDK. Prace nagrodzone przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora Konkursu. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania według własnego uznania praw autorskich nagrodzonych prac we wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

   Z chwilą przystąpienia do konkursu, Organizatorowi przysługuje prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich zgłoszonych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, we wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególności do fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

   Wszelki informacje związane z Konkursem można uzyskać w Dziale Dziedzictwa Kulturowego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach pod numerem telefonu: 41 365 51 34 lub 41 365 51 36 oraz na strome Organizatora.


W załącznikach poniżej do pobrania karta zgłoszenia i szczegółowy regulamin Konkursu.

-Kliknij aby pobrać kartę zgloszenia.
-Kliknij aby pobrać regulamin Konkursu.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 12 sierpnia 2019 10:35
 

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.

elektronik sigara